خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

دانلود ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺳﯿﺴﺘﻢ Data Base) ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ …

بیشتر بخوانید »