خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

دانلود ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺳﯿﺴﺘﻢ Data Base) ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ …

بیشتر بخوانید »