آخرین خبرها
خانه / اخبار

اخبار

دانلود ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺳﯿﺴﺘﻢ Data Base) ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ …

بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه رشنال رز تحلیل سیستم داروخانه

داروخانه دردنیای امروزی مکانی است که برای تهیه داروها و لوازم بهداشتی تاسیس گشته است و وظیفه اصلی ارائه  خدمات دارویی و بهداشتی به عمـوم می باشد .در داروخـانه فعلی (داروخانه مورد بررسی ما)کلیه عملیات به صورت دســـتی بوده و همه عملیات اعم از انبار ،کنترل عملیات مالی ،فروش و …

بیشتر بخوانید »