آخرین خبرها
خانه / اخبار / دانلود ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

دانلود ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ کامپیوتر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺳﯿﺴﺘﻢ Data Base) ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد در ﺷﻮد

دو ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ، اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ. ﺳﺆاﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ؟ ، در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎى ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻰ ﭘﺮدازد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.اﺳﺖ . ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻫﻤﺎن ﻓﺮدى ، ﺳﺆاﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻰ ﮔﺮدﯾﻢ ، در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ادﻋﺎ ، در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﻰ را دارد . ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داده ﻫﺎى ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﺎ داده ﻫﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻰ ﭘﺮدازد و ادﻋﺎى وى را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻧﺘ ﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

  • لینک : دانلود
  • قیمت : رایگان
  • حجم : 1 مگابایت
  • توجه : لینک دانلود فایل های ( غیر رایگان ) پس از پرداخت آنلاین نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *